รับซื้อที่ดิน

เสนอขาย

เอกสารประกอบในการนําเสนอขายที่ดิน แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน พร้อมระบุ

เนื้อที่รวมทั้งหมดและราคาที่นําเสนอขายสําเนาโฉนดที่ดิน ระวาง ที่ดิน หรือ รูปที่ดิน

สําเนาบัตรประชาชนของผู้นําเสนอขายที่ดิน

รายชื่อเจ้าหน้าที่

  1. นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์
  2. นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง
  3. นายชายชัด เกตุตั้งมั่น

เวลาในการนําส่งเอกสาร

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. ถึง 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดของบริษัท

สถานที่นําส่งเอกสาร

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด(มหาชน) 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8
เบอร์โทรสาร 0-2942-6497-8 ต่อฝ่ายที่ดิน

แผนที่ในการจัดส่งเอกสาร