กิจกรรมเพื่อสังคม

พิธีส่งมอบอาคารเรียนไทยโพลีคอนส์ 2

พิธีส่งมอบ "อาคารเรียนไทยโพลีคอนส์ 2" โดยมี พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จ.นครนายก

 

            นายเจริญ จันทร์พลังศรี  กล่าวไว้ว่า เราตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจของเรา คือ การได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชน ในทุกๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและเราเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน

            วัตถุประสงค์หลักของ TPOLY ทำดีไม่มีวันหยุด  : เพื่อร่วมจัดกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคมตามนโยบายของรัฐ และเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการทำความดี ให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนเป็น ผู้รับ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

            โครงการ ทำดีไม่มีวันหยุด”  ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  โดยเน้นเรื่องของการก่อสร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือโรงเรียนที่อาคารเรียนเดิมชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับ ชุมชน และ สังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนมุ่งที่จะพัฒนาคนในสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือชุมชนและสังคม และเมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียน "ไทยโพลีคอนส์ ๒ โครงการทำดีไม่มีวันหยุด โรงเรียนนี้พี่ให้น้อง" ณ  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์   อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก เวลา  ๑๕.๐๐  น. โดยเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินเป็นประธานในพิธ

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
โทร. 02-917-8854-5
อีเมล: cs@tpcasset.co.th